Glasshouse, Hoogstraeten.jpg
OPEN CALL
Seasonal Neighbours 2020

>voor Nederlands, scroll verder
 

 

CONTEXT

Since the outbreak of the corona crisis and the subsequent limitation in crossing borders, traveling for work has become less self-evident than before. The limitations and risks of free movement causes serious concern for horticultural companies that largely depend on seasonal migrant workers to pick their harvest. Last year, for instance, 20 000 seasonal workers of foreign origin were employed in Flanders (the region in Belgium where this project was initiated), mainly coming from Poland, Romania and Bulgaria but also from Portugal, Spain, Lithuania a.o. In normal circumstances this temporary workforce from different origins and age groups spend 65 days working side-by-side during long days in the fields or greenhouses (sometimes 11 hours a day) and living in often improvised and rationally organized housing facilities. This year however many of them will not be able nor willing to come over. The horticulture sector of Western Europe is therefore looking for helping hands from local inhabitants that find themselves out of work, amongst which a lot of artists.

 

CALL

Seasonal Neighbours is looking for artists, designers, anthropological fieldworkers, architects,... to participate in this “army of pickers” (in Flanders, as well as other European regions) and search for a new poetics of cohabitation in the contemporary rural. In collaboration with  Z33 and AR-TUR, we invite artistic and social researchers to join forces in investigating the current state of affairs and speculating on new forms and representations that can emerge from this temporary cohabitation. Participants will work as seasonal workers in a farm close to their living environment, trying to understand the situation from within. Collectively we will share our experiences amongst each other and with experts, to interpret them visually and subsequently confront them with a larger public.

 

Seasonal Neighbours is a long-term research project on seasonal migrant labour. Unlike the mainstream debate that focuses mainly on labour conditions and rights, the research explores the interpersonal aspects of this temporary cohabitation through art and design interventions, critical conversations, and written research. Seasonal Neighbours looks at the evolution of the metabolism of horticulture, the rural landscape and European labour migration stories to formulate questions in relation to the economy of scale in the agriculture sector, domesticity, public space and representation, and new forms of citizenship.

 

WHO

This call is addressed at (young) professionals in the fields of architecture, design, art, anthropology and sociology that have (the ambition to develop) a personal practice through ’research by making’.

Fieldwork is central to this project, so the desire to do seasonal work, explore new contexts and dare to do this individually is crucial. Candidates are asked to apply themselves as workers on a horticultural company in their own environment. A meaningful picking experience lasts at least a week and the picking season lasts from May to October, depending on the crops. Hourly wages are fixed by the state. Residing in the worker's housing facilities is not a necessity. Seasonal Neighbours can help you in your quest for a farm, but we do not aim to organize the employment.

BENEFITS
This project is part of a long-term research project with many actors and tentacles. Through this call, Seasonal Neighbours seeks to link the current need for seasonal employment to a survey of this cohabitational form through artistic research. The requested commitment will run until the summer of 2021, when we want to deliver an exhibition and publication with the results of this exchange.

Supported by Z33 and AR-TUR, both cultural institutions located on the periphery of Belgium, we offer the opportunity to get in touch with experts and scientists concerned with the issues at stake. The interaction with other artists and researchers aims to enrich your own individual practice, as well as provide a framework within which additional support can be obtained.

If you are interested, please send your motivation and a short CV/portfolio/personal website to cielgrommen@hotmail.com, until May 18th 2020, the latest. We are also available for questions regarding this call.

> The call is closed and our new collaborators are listed in about.

strawberry picking Borgoon.jpg

OPEN OPROEP

Seasonal Neighbours 2020

 

CONTEXT

Sinds het uitbreken van de corona-crisis en het daaropvolgende reisverbod, is ook arbeidsmigratie minder vanzelfsprekend geworden dan voordien. De beperkingen en risico's van vrij verkeer veroorzaken grote bezorgdheid bij tuinbouwbedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van buitenlandse plukkers tijdens het oogstseizoen. Vorig jaar waren er namelijk 20.000 seizoenarbeiders van buitenlandse origine werkzaam in Vlaanderen, voornamelijk afkomstig uit Polen, Roemenië en Bulgarije maar ook uit Portugal, Spanje, Litouwen e.a. Onder normale omstandigheden worden er lange dagen (soms wel tot 11 uur per dag) zij-aan-zij doorgebracht op het veld of in de serre met mensen van verschillende origine en leeftijd en verblijven deze gastarbeiders daarenboven vaak ook samen in geïmproviseerde en rationeel georganiseerde woonvoorzieningen. Dit jaar zullen velen onder hen niet kunnen of willen komen. De tuinbouwsector is daarom op zoek naar helpende handen van buurtbewoners die zonder werk zitten, een groep waartoe ook kunstenaars behoren.

 

OPROEP

Seasonal Neighbours is op zoek naar kunstenaars, ontwerpers, antropologische veldwerkers, architecten, ... om deel te nemen aan dit 'leger van plukkers' en te zoeken naar een nieuwe poëtica van samenleven op het hedendaagse platteland. In samenwerking met Z33 en AR-TUR, nodigen we artistieke en sociale onderzoekers uit om hun krachten te bundelen, de huidige stand van zaken te onderzoeken en te  speculeren over nieuwe vormen en een alternatieve beeldtaal die kunnen voortkomen uit deze tijdelijke samenlevingsvorm. Deelnemers worden verwacht een tijdje als seizoenarbeider aan de slag te gaan in een tuinbouwbedrijf van hun eigen leefomgeving, met het doel de situatie van binnenuit te begrijpen. Als collectief zullen we deze ervaringen vervolgens met elkaar en met experts bespreken, om ze vervolgens beeldend te interpreteren en te confronteren met een groter publiek.

 

Seasonal Neighbours is een langdurig onderzoeksproject naar seizoenarbeid. In tegenstelling tot het reguliere debat dat zich voornamelijk richt op arbeidsomstandigheden en rechten, verkent het onderzoek de interpersoonlijke aspecten van deze tijdelijke samenlevingsvorm door middel van kunst- en ontwerpinterventies, kritische debat en tekst. Seasonal Neighbours kijkt naar de evolutie van het metabolisme van de tuinbouw, de rurale context en verhalen van Europese arbeidsmigratie om vragen te formuleren over de schaaleconomie in de landbouwsector, huiselijkheid, openbare ruimte en representatie, en nieuwe vormen van burgerschap.

 

WIE

Deze call is gericht op (jonge) professionelen binnen de domeinen architectuur, design, kunst, antropologie en sociologie die (de ambitie hebben om) een persoonlijke praktijk in ‘research by making’ te ontwikkelen.

Veldwerk staat centraal in dit project, dus de goesting om seizoenswerk te doen, nieuwe contexten te verkennen en dit individueel aan te durven is cruciaal. Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd zelf te solliciteren als arbeider op een tuinbouwbedrijf in hun eigen omgeving. Een zinvolle plukervaring duurt minimaal een week en het plukseizoen duurt ongeveer van mei tot oktober, afhankelijk van de teelten. De uurlonen zijn in barema's vastgelegd. Het verblijven op de boerderij is geen noodzakelijkheid. Seasonal Neighbours kan u helpen in de zoektocht naar een boerderij maar heeft niet als doel de tewerkstelling te organiseren.

 

OPPORTUNITEIT

Dit project maakt deel uit van een langdurig onderzoeksproject met vele actoren en tentakels. Via deze oproep tracht Seasonal Neighbours de huidige noodzaak in tewerkstelling in de seizoensarbeid te koppelen aan een bevraging van deze samenlevingsvorm via artistiek onderzoek. Het gevraagde engagement loopt tot de zomer van 2021, wanneer we een tentoonstelling en publicatie met de resultaten van deze uitwisseling willen afleveren. Gesteund door Z33 en AR-TUR, beide culturele instellingen gelegen in de periferie van België, bieden we de mogelijkheid om in contact te treden met experts en wetenschappers die zich bezighouden met de kwesties die op het spel staan. De interactie met andere kunstenaars en onderzoekers heeft tot doel de eigen individuele praktijk te verrijken, alsook een kader te bieden waarbinnen aanvullende steun kan verworven worden.

Indien u geïnteresseerd bent, gelieve uw motivatie en korte CV/portfolio/persoonlijke website naar cielgrommen@hotmail.com te sturen, ten laatste tot 18 mei 2020. Als u vragen hebt kan ook bij ons terecht. 

> De oproep is afgesloten. De nieuwe collectiefleden zijn te vinden in about us